Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu mosciccy.online, mosciccy.pl 

 

 

 

1.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1   Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2   Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Mościccy Meble;

1.5   Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://mosciccy.online, https://mosciccy.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.6   Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MOŚCICCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mrokowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Szkolna 19; Mroków 05-552 Wólka Kosowska); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327256; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł.; NIP: 1230013366; REGON: 002201033; a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.9   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://mosciccy.online, https://mosciccy.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://mosciccy.online, https://mosciccy.pl, prowadzony jest przez MOŚCICCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mrokowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Szkolna 19; Mroków 05-552 Wólka Kosowska); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327256; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł.; NIP: 1230013366; REGON: 002201033.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności 

2.3.1    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2.3.2    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

2.3.3    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.3.4    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.4.1    Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą aktualnej wersji JAVA i FLASH

2.4.2    FireFox w wersji 3 lub nowszej z włączoną obsługą najnowszej wersji JAVA i FLASH, 

2.4.3    Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą najnowszej wersji JAVA i FLASH,

2.4.4    Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH,

2.4.5    minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MOŚCICCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mrokowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Szkolna 19; Mroków 05-552 Wólka Kosowska); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327256; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł.; NIP: 1230013366; REGON: 002201033, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://mosciccy.online, https://mosciccy.pl, oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.2   Klient zobowiązany jest do:

3.2.1    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.2.2    korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.2.3    korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1   Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://mosciccy.online, https://mosciccy.pl, dokonać wyboru  mebli i artykułów wyposażenia wnętrz z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3   Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4   W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk [Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”] – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.5.1.   przedmiotu zamówienia,

4.5.2.   jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.5.3.   wybranej metody płatności,

4.5.4.   wybranego sposobu dostawy,

4.5.5.   czasu dostawy,

4.6   W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku  [Zamawiam z obowiązkiem zapłaty].

4.7   Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną MOŚCICCY - meble – Złożyłeś zamówienie nr, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 30 do 60 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

6.2.1.   przelewem na numer konta bankowego Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 22 1750 0009 0000 0000 0639 0738.

6.2.2.   płatnością za pośrednictwem IAI PAY,

6.2.3.   kartą płatniczą IAI PAY,

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia:

·       pisemnie na adres Mroków ul. Szkolna 19 05-552 Wólka Kosowska

·       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@mosciccy.pl

7.3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

7. Skutki odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.6. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Mościccy Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@mosciccy.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

9.3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  10.1.    Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

  10.2.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Mroków ul. Szkolna 19 05-552 Wólka Kosowska mailowo pod adres sklep@mosciccy.pl.

  10.3.    W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

    11.1.    Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

    11.2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12. Dostawa DTS (Dostawa z wniesieniem)

12.1. DTS realizuje usługi w ustalonych przez strony terminach, w dni robocze w godzinach 08:00-20:00.

12.2. Ostateczny termin dostawy potwierdzany jest przez DTS w momencie zaplanowania realizacji Usługi przez pracownika DTS.

12.3. DTS podejmuje dwie próby doręczenia Przesyłki do Odbiorcy. Po drugiej, nieskutecznej próbie doręczenia, DTS zwraca Przesyłkę do Nadawcy. Opłata za zwrot Przesyłki równa jest opłacie za wysyłkę przedmiotowej Przesyłki. do 60 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

12.4. Zaplanowanie dostawy Przesyłki, oraz jej awizacja jest możliwa za pomocą wiadomości email lub/i SMS zaadresowanej do Odbiorcy.

12.5. Wnoszenie dokonywane jest pod warunkiem, że umożliwiają to wymiary wewnętrzne drzwi, przejść, korytarzy, schodów itd. do 60 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel