Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin promocji 3+1

Mościccy Meble

Mroków 21.06.2019

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

MEBLE MOŚCICCY

CZWARTY MEBEL GRATIS”

 

§ 1

Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

Akcja” – akcja promocyjna „Czwarty Mebel Gratis” prowadzona na zasadach określonych Regulaminem w dniach 21-30 czerwca 2019 roku.
Organizator” - organizator Akcji, MOŚCICCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mrokowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Szkolna 19; Mroków 05-552 Wólka Kosowska); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327256; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł.; NIP: 1230013366; REGON: 002201033. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu polskiego prawa, biorąca udział w Akcji,
Strona internetowa Organizatora” – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem: http://www.mosciccy.pl
Salon Mościccy Meble” – podmiot prowadzący punkt sprzedaży produktów Organizatora – Mościccy Sp. z o.o.
Meble” - cały asortyment w stałej sprzedaży, który prezentowany jest na stronie www.mosciccy.pl oraz w salonach sprzedaży z wyłączeniem asortymentu wskazanego w § 3 ust 2 i 4 Regulaminu.

§ 2

Postanowienia ogólne

W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Akcja prowadzona jest od dnia 21 – 30 czerwca 2019 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Akcji.

§ 3

Postanowienia ogólne

Uczestnik, który w terminie trwania promocji zamówi cztery meble z oferty Mościccy Meble w salonach lub w sklepie internetowym otrzyma od Organizatora rabat w wysokości wartości najtańszego z zakupionych mebli objętych promocją. Uczestnik może skorzystać z promocji jedynie w przypadku, gdy zapozna się z regulaminem, a w szczególności z włączeniami dotyczącymi asortymentu niepodlegającego promocji (§ 3 ust 4 i 5 Regulaminu).
Promocja nie obejmuje mebli, które w tym samym czasie objęte są inną akcją promocyjną bądź wyprzedażową.
Akcja dotyczy mebli tapicerowanych, mebli skrzyniowych oraz materaców.
Informacja o ofercie promocyjnej przekazywana jest klientom w sklepie internetowym, poprzez mailing, bannery, linki tekstowe na portalach wykorzystywanych do akcji oraz w sieci sprzedaży Mościccy Meble.
Promocja obowiązuje wyłącznie na stronie internetowej oraz w sieci sprzedaży Mościccy Meble.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny.

§ 4

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.
Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny, wskazanie nazwy promocji, której był uczestnikiem oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również nie spełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w wiadomości e-mail wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 5

Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, w siedzibie Organizatora oraz w Salonach Mościccy Meble.
Przed wzięciem udziału w Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Akcji należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Akcji. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora.
Niniejsza Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi trwającymi w tym samym czasie.
Niezależnie od ogólnych okresów trwania Akcji niniejsza Akcja promocyjna każdorazowo przestaje obowiązywać z chwilą wyczerpania zapasów poszczególnych mebli objętych promocją. Na postanowienie w tej sprawie Uczestnikowi nie przysługuje zażalenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w dowolnym momencie.
Materiały reklamowe do Akcji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące informacji technicznych dostępne są w Salonach Mościccy Meble oraz w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu 606 101 143.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Akcją jest sąd właściwy ze względu na adres siedziby Organizatora.

 

Regulamin można pobrać tutaj.

pixel